Nowelizacja ustawy prawo budowlane – zmiany wchodzące w życie we wrześniu 2020r. | NOVI architektura

Blog

Nowelizacja ustawy prawo budowlane – zmiany wchodzące w życie we wrześniu 2020r.

Zmienia się ponad 50 przepisów Ustawy Prawo Budowlane a także szereg innych ustaw.

NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY ZMIAN W UPB DOTYCZĄ:

• podział PB na trzy części, z czego tylko dwie kierowane do organu administr. Architektoniczno-budowlanej

• ilość dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, a także zmniejsza się ich zawartość

• zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

• zmiany i jasne sprecyzowanie budowy oraz robót budowlanych, które wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia,

• wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,

• granicznego 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę,

• wprowadzenia łatwiejszego postępowania naprawczego „starych” (+20 lat) samowoli budowlanych.

• zmiany w kierunku proekologicznym oraz zwiększenia swobody robót budowlanych na terenach zamkniętych podlegających MON

KOMENTARZ SZCZEGÓŁOWY.

Obszar oddziaływania– w nowym brzmieniu obejmuje działkę sąsiednią tylko jeśli ogranicza możliwość „zabudowy terenu sąsiedniego” (usunięto “ograniczenia w zagospodarowaniu” czyli nie obowiązują ograniczenia jak np. Hałas (? do wyjaśnienia) czy innych form zagospodarowania niż zabudowa np. lokalizacja placów zabaw, miejsc postojowych itd)

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Dodano możliwość uzyskania odstępstwa także w przypadku projektu zamiennego.

W przypadku odstępstw ppoż sprecyzowano, że wniosek do ministra ma zawierać ekspertyzę rzeczoznawcy oraz postanowienie KW PSP.

W przypadku odstępstw sanitarno-higienicznych sprecyzowano, że wniosek do ministra ma zawierać pozytywną opinię Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W przypadku istniejących obiektów budowlanych – ich nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania oraz w sytuacji prób poprawy warunków ochrony ppoż w tych obiektach wystarczy uzgodnienie z KW PSP – bez konieczności uzyskania odstępstwa od Ministra.

Zmodyfikowany i czytelny „katalog” Budowy obiektów i robót budowlanych:

Budowa obiektów niewymagających pozwolenia na budowę ale wymagających zgłoszenia, np.: z ważniejszych nowości od września każda oczyszczalnia do 7,5m3,

Budowa obiektów niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, np.: bankomaty i inne tego typu automaty

Robót budowlanych (przebudowa/remont/instalacja) niewymagających pozwolenia na budowę ale wymagających zgłoszenia

Robót budowlanych (przebudowa/remont/instalacja) niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, np.: Przebudowa budynków istniejących (których budowa wymaga uzyskania PB) z wyjątkiem ich przegród zewnętrznych; instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku

Uzyskania pozwolenia na budowę wymagają:

– obiekty niewymienione w ww katalogach (art. 29 u.1-4)

– obiekty z w.w. katalogów (art. 29 u.1-4 z włączeniem ust. 1 pkt 17–19. ), ale dla których należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, obszar Natura 2000 lub przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

– z uwzględnieniem zapisów o zmianie sposobu użytkowania oraz wprowadzania zmian istotnych

– z uwzględnieniem zapisów o budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych

Uzgodnienia ppoż. – uwaga, nowela w kilku przypadkach nakłada obowiązek uzgodnienia ppoż. uzupełniając poniekąd katalog przedsięwzięć, wymieniony w rozporządzeniu, które powinny być uzgodnione z rzeczoznawcą ppoż.

Pozwolenie na budowę.

Projekt budowlany składać się będzie z 3-ch części.

Organowi administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę składa się jedynie dwie części – „Projekt zagospodarowania działki lub terenu” oraz „Projekt architektoniczno-budowlany”.

Organowi administracji architektoniczno-budowlanej przedkłada się projekt w 3-ch egzemplarzach.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu – od września PZT powinien zawierać dodatkowo informację o obszarze oddziaływania (graficzną??)

Projekt architektoniczno-budowlany– od września nie będzie zawierał już charakterystyki energetycznej; nie będzie zawierał projektów instalacji ani konstrukcji tylko charakterystyczne parmetry techniczne i rozwiązania mające wpływ na otoczenie; będzie zawierał tylko informację (nie projekt!) o wyposażeniu technicznym budynku; tu powinna być opinia geotechniczna + info o sposobie posadowienia; w pab mają znaleźć się odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Część trzecia opracowania – „Projekt techniczny” – nie będzie zatwierdzana ani przedkładana organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Po stronie inwestora leży zapewnienie aktualnego projektu technicznego zgodnego z zatwierdzonym projektem budowlanym. Projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych. Obowiązkiem kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego projektu technicznego na placu budowy, a projektant będzie składał oświadczenie o jego poprawności i sporządzeniu przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Projekt techniczny podlega sprawdzeniu przez osobę z uprawnieniami w odpowiedniej specjalności.

Projekt techniczny obejmuje część opracowania do tej pory zawieraną w PAB, t.j:

a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

b) charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,

c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

d) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

e) inne opracowania projektowe;

Art. 42 określa przypadki w których należy wykonać proj. techniczny.

Wniosek – Zmniejszy się zatem liczba dokumentów składanych do urzędu.

Oświadczenie. Do projektu budowlanego już nie załącza się oświadczenia projektanta ani sprawdzającego o sporządzeniu PB zgodnie z przepisami.

Niewzruszalność decyzji. Wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć.

Terminy dla dostawców mediów na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego PB. – zmiana niektórych warunków klasyfikacji do IO, t.j.: IO już tylko, gdy zwiększy się obszar oddziaływania poza działkę (było wcześniej dla całego PZT z wyjątkiem urządzeń bud) ; gdy zmieni się PZ o więcej niż 5% lu wys, dł, szer więcej niż 2%, liczba kondygnacji; dodano przypadek gdy zmienia się źródło ciepła na opalane paliwem stałym.

W przypadku wprowadzenia zmian w p. technicznym dotyczącym rozwiązań , które podlegały uzgodnieniom należy ponownie uzyskać te uzgodnienia – wygląda na to, że bez względu na to czy są to zmiany istotne czy nieistotne

Uwaga! Niniejsze opracowanie nie zawiera zmian w Ustawie innych niż dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę czy klasyfikacji zmian wprowadzanych podczas budowy.

Jednocześnie zaznaczam iż wprowadzono szereg zmian w UPB dotyczących: prowadzenia budowy, prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy, tzw legalizacji samowoli czy zmiany sposobu użytkowania.

Uwaga! Niniejsze opracowanie zwraca uwagę jedynie na wprowadzane zmiany, a zatem nie stanowi wytycznych do sporządzenia projektu – zawsze należy korzystać z pełnych tekstów źródłowych ustaw i rozporządzeń.

Uwaga!

  1. Zgodnie z art 25 – w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (zmieniającej UPB i inne) inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy) może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym.
  2. Zgodnie z art. 38 – Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie wybranych art. UPB zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych – jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Wymienione przepisy wykonawcze (rozporządzenia) dotyczą określenia:
  • wzoru wniosku o PB oraz oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością
  • sposobu prowadzenia dzienników budowy (…) i osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów
  • wzór protokołu obowiązkowej kontroli organu nadzoru budowlanego (zakończenie budowy)
  • sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę

Wobec tego nawet wykonując projekt w nowej formie (na podstawie zmienionej UPB) zakres objęty powyższym „katalogiem” może być wykonany w formie dotychczasowej o ile w życie nie weszły nowe przepisy wykonawcze.

W powyższym „katalogu” nie wymienia się art. 21 u.4 ani 34 u.6 UPB o rozporządzeniu określającym zakres i formę projektu. Zatem, należy domniemywać, że rozporządzenie to zostanie zmienione do 19.09.2020, ale na podstawie art. 25 w powiązaniu z art. 27 jeszcze przez 12 m-cy można wykonać projekt w starej formie.

Zapraszam oczywiście do skorzystania z naszych usług architektonicznych i pełnobranżowych. Dzięki wiedzy i skrupulatności zapewniamy optymalne rozwiązania we Wrocławiu i terenie Dolnego Śląska.

Opracował

Łukasz Wróblewski